การปรับหนังสือค้างส่ง

    1. กรณีนักเรียนคืนเกินกำหนดส่ง ทางห้องสมุดปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 รายการ

    2. กรณีสมาชิกทำหนังสือสูญหาย หรือชำรุด กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทันที และต้องชดใช้ดังต่อไปนี้

           • ซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ปีที่พิมพ์เดียวกัน มาชดใช้ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท หากกรณีที่มีค่าปรับต้อง ชำระค่าปรับตามจำนวนวัน

           • กรณีหาซื้อหนังสือเล่มนั้นๆไม่ได้ ต้องชดใช้เป็นเงินจำนวน 3 เท่า ของราคาหนังสือ และชำระค่าค้างส่งพร้อมค่าธรรมเนียม 20 บาท