สิทธิ์การยืมวัสดุสารนิเทศของสมาชิก

 • ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยืมวัสดุสารนิเทศได้ 11 รายการ / สัปดาห์ ดังนี้
 • - หนังสือ 7 เล่ม / สัปดาห์
  - สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 2 รายการ / สัปดาห์
  - โสตทัศนวัสดุ 2 รายการ / สัปดาห์

 • นักเรียน ยืมได้วัสดุสารนิเทศ 8 รายการ / สัปดาห์ ดังนี้
 • - หนังสือ 4 เล่ม / สัปดาห์
  - สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 2 รายการ / สัปดาห์
  - โสตทัศนวัสดุ 2 รายการ / สัปดาห์

 • ผู้ปกครอง ยืมวัสดุสารนิเทศ ได้ 7 รายการ / สัปดาห์ ดังนี้
 • - หนังสือ 3 เล่ม / สัปดาห์
  - สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 2 รายการ / สัปดาห์
  - โสตทัศนวัสดุ 2 รายการ / สัปดาห์

หมายเหตุ :หนังสืออ้างอิง และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่เป็น ฉบับปัจจุบันไม่อนุญาตให้ยืม