บริการยืม

1. นักเรียนแสดงบัตรนักเรียนพร้อมหนังสือที่ประสงค์จะยืม
2. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ แสกน Barcode บัตรนักเรียน
3. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ แสกน Barcode หนังสือที่ต้องการยืม
4. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ ประทับวันกำหนดส่งด้วยหมึกสีน้ำเงินลงบนใบกำหนดส่งที่ด้านในของปกหลัง
5. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ คืนบัตรนักเรียนพร้อมหนังสือที่ยืมเรียบร้อยแล้วให้แก่นักเรียน

บริการคืน

1. นักเรียนแสดงบัตรนักเรียนพร้อมหนังสือที่ประสงค์จะคืน
2. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ แสกน Barcode บัตรนักเรียน
3. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ แสกน Barcode หนังสือที่ต้องการคืน
4. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ ประทับวันที่ส่งด้วยหมึกสีแดงลงบนใบกำหนดส่งที่ด้านในของปกหลัง
5. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ คืนบัตรนักเรียน และหนังสือให้นักเรียน
6. นักเรียนไปเก็บที่ชั้นหนังสือ ตามหมวดหมู่ หรือสันสีหนังสือเข้าที่ให้เรียบร้อย

บริการอ่าน

1. เวลาเปิดให้บริการอ่าน 07.10 – 17.00 น.ปิดวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
2. นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็คเก็ต และแว่นตากันแดด
3. นักเรียนฝากสัมภาระไว้ที่ล็อกเกอร์ หรือชั้นวางสัมภาระทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด
4. กรุณาถอดรองเท้าวางบนชั้นวางรองเท้าหน้าห้องสมุดให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด
5. ผู้ใช้บริการทุกคนต้องเดินเข้าทางประตูเข้าเพื่อบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง
6. ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
7. ไม่นำหรือรับประทาน ขนม น้ำ และของขบเคี้ยว ภายในห้องสมุด
8. นักเรียนเลือกหนังสือ และที่นั่งตามความเหมาะสม
9. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จ ให้เก็บเข้าชั้นเรียงตามหมวดหมู่ หรือสันสีหนังสือเข้าที่ ให้เรียบร้อย
10. เก็บเก้าอี้ และสัมภาระของตนเอง ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด
11. ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลทำให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย
12. ให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจวัสดุสิ่งพิมพ์ก่อนนำออกจากห้องสมุด
13. กรณีที่นักเรียนขอใช้บริการในชั่วโมงเรียนต้องขออนุญาต คุณครูประจำวิชานั้น ๆ โดยให้คุณครูผู้สอน เซ็นอนุญาตในแบบฟอร์มของห้องสมุดก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยและคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ สำหรับเด็กอนุบาล ในห้องสมุด