หลักการจัดการศึกษาแผนกมัธยม

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิต เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิต ซึ่งมีผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบทักษะกระบวนการคิด 5 step ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภาษาไทย จีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ และรายวิชาอื่น พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สร้างผลงานและนวัตกรรม มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 พร้อมนำหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีสุนทรียศาสตร์เฉพาะ ตามความถนัดได้อย่างชำนาญ กล้าแสดงออก ต่อสาธารณะ มีจิตอาสา มีภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ วิเคราะห์แยกแยะ สามารถตัดสินใจเลือกแผนการเรียนที่ตนถนัด สนใจ เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)ได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง เน้นเพิ่มเติมความสามารถโดยเฉพาะตามแผนการเรียนโดยครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน เพื่ออกแบบสร้างผลงาน และนวัตกรรม มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 สร้างผู้นำตามหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่สามารถตัดสินใจเลือกเรียนระดับอุดมศึกษา คณะวิชาที่ตนถนัด สนใจ ได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นพลเมืองพลโลกที่สมบูรณ์