การจัดการเรียนการสอนแผนกประถมศึกษา มีการจัดการสอนตามโมเดลการสอน 5 ขั้นตอนซึ่งจะเป็นบันไดให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้เต็มศักยภาพ เพื่อเปิดโอกาสผู้เรียน ได้สร้างความรู้สามารถนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน ผ่านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุดที่ทันสมัยมีหนังสือมากมายให้ค้นคว้า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีไวไฟทุกๆพื้นที่ในโรงเรียนก็จะจัดให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกตารางนิ้ว

การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น

        เป็นช่วงชั้นที่จำเป็นต้องสอนพื้นฐานความรู้ ภาษาไทย จีน อังกฤษ และคณิตศาสตร์ อย่างเข้ม เพื่อให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้น การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน อย่างเป็นระบบมีทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานได้อย่างเหมาะสมสอบวัดความรู้ภาษาจีนHSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 1 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 พร้อมนำหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบมีวินัย มีสุนทรียศาสตร์ ตามความถนัด สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย

        พัฒนาความรู้ ภาษาไทย จีน อังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีทักษะความสามารถ การฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นสูง สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง คิดคำนวณเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน อย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงาน และนวัตกรรมได้ สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2 พร้อมนำหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีสุนทรียศาสตร์ ตามความถนัด กล้าแสดงออก ต่อสาธารณะ มีจิตอาสา พร้อมเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ นำความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1- ม.3)ได้