คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล เป็นนักเรียนที่อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
 • ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
 
คำนวณอายุนักเรียน
วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน

อายุของนักเรียน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563   
 
จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
แผนการเรียน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 3 90
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่1 7 210
รวม 10 300
 
เอกสารที่ต้องนํามาในการสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่น ๆ
 •  
  การจําหน่ายใบสมัคร
  จำหน่ายใบสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  วันเวลาจำหน่ายใบสมัคร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
  สถานที่ : งานประชาสัมพันธ์ แผนกมัธยมศึกษา
  งานประชาสัมพันธ์ แผนกอนุบาล
  โทรศัพท์ : 0-7652-2567
  มือถือ : 094-8944483
  โทรสาร : 076-522769
  ราคา : ชุดละ 200 บาท
   
  การรับสมัคร
  • แบบสมัครด้วยตนเอง

   1.ซื้อระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่ ณ. จุดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ราคาชุดละ 200 บาท
   2.กรอกรายละเอียดการสมัครในใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่าย
   3.ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • แบบสมัครออนไลน์

   1.ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัคร จากเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th/register
   2.กรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครเรียนออนไลน์
   3.บันทึกข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
   4.พิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกใบสมัคร แล้วนำมาในวันที่ติดต่อกับทางโรงเรียน
   5.ติดต่อโรงเรียนนำเอกสารส่งให้กับโรงเรียนพร้อมแนบหลักฐาน และชำระค่าใบสมัคร 200 บาท
   6.ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 ทางโรงเรียนติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองที่กรอกไว้ตามแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
   7.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามวันเวลาที่กำหนด ทางเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th

   
  การคัดเลือกนักเรียน
  • สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนนัดหมาย
   
  สถานที่สอบ
  • ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(แผนกอนุบาล)
   
  ประกาศผลการสอบ
  • หลังจากสัมภาษณ์ ภายใน 1 วัน
   
  มอบตัวชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
  • ผู้ปกครองมอบตัวหลังจากโรงเรียนโทรศัพท์แจ้งผลการสอบภายใน 3 วัน ในกรณีไม่มามอบตัวชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์
   
  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2563