สมัครเรียนออนไลน์

  

  


ใบสมัครเรียน
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ปีการศึกษา 2563

 

วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน

No......

Upload
วันที่สมัคร 03/04/2563

ข้อมูลส่วนตัว

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

 

ประวัติครอบครัว

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน     บิดามารดาหย่าร้างกัน     บิดาถึงแก่กรรม     มารดาถึงแก่กรรม    

 

หลักฐานการรับสมัคร ที่ท่านต้องนำมาประกอบเป็นหลักฐาน ในวันที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
  • ใบรับรองการเป็นนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ (นักเรียนระดับชั้นม.1และม.4)
  • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)