คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • แผนการเรียนทั่วไป.
  1.กําลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
  2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.5
  3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  5.มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
 • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  1.กําลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
  2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  5.มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
 • แผนการเรียนพิเศษ (MICP)
  1.กําลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
  2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  4.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  5.มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน
 
จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
แผนการเรียน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
แผนการเรียนทั่วไป 2 55
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2 50
แผนการเรียน (MICP) 2 50
รวม 6 155
 
เอกสารที่ต้องนํามาในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดาและมารดา) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดาและมารดา) จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
 •  
  การจําหน่ายใบสมัคร
  จำหน่ายใบสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  วันเวลาจำหน่ายใบสมัคร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
  สถานที่ : งานประชาสัมพันธ์ แผนกมัธยมศึกษา
  งานประชาสัมพันธ์ แผนกอนุบาล
  โทรศัพท์ : 0-7652-2567
  มือถือ : 094-8944483
  โทรสาร : 076-522769
  ราคา : ชุดละ 200 บาท
   
  การรับสมัคร
  • แบบสมัครด้วยตนเอง

   1.ซื้อระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่ ณ. จุดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ราคาชุดละ 200 บาท
   2.กรอกรายละเอียดการสมัครในใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่าย
   3.ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • แบบสมัครออนไลน์

   1.ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัคร จากเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th/register
   2.กรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครเรียนออนไลน์
   3.บันทึกข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
   4.พิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกใบสมัคร แล้วนำมาในวันที่ติดต่อกับทางโรงเรียน
   5.ติดต่อโรงเรียนนำเอกสารส่งให้กับโรงเรียนพร้อมแนบหลักฐาน และชำระค่าใบสมัคร 200 บาท
   6.ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 ทางโรงเรียนติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองที่กรอกไว้ตามแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
   7.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามวันเวลาที่กำหนด ทางเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th

   
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์www.phuketthaihua.ac.th
   
  ประกาศผลการสอบ
  • หลังจากทดสอบ 3 วันทำการ
   
  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2563