งานอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์

1.สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้
2.สนับสนุนปรัชญา 5 ประการ

OUTPUT (เป้าหมาย)

1.โรงเรียน สะดวก สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ทุกพื้นที่
2. ได้สนับสนุนหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

สะอาดถูกสุขลักษณะ

          จัดเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดทุกพื้นที่สะอาดปลอดภัย มีแนวทางและขั้นตอนการทำความสะอาดของทุกพื้นที่ จัดระบบการติดตามการทำความสะอาดทุก ทุกวัน อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดได้มาตรฐาน อย./มอก. มีบริการน้ำยาล้างมือกระดาษชำระในห้องน้ำและกรวยกระดาษในจุดบริการน้ำดื่ม

สิ่งแวดล้อมดี

          - พื้นที่สีเขียว ต้นไม้ สวนหย่อม สวยงาม ร่มรื่น อยู่เสมอ
          - สถานที่เก็บขยะและถังมิดชิดปลอดภัยทำความสะอาดวันต่อวัน
          - จัดสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้ ตลอดเวลา

ความปลอดภัยอุ่นใจอยู่ในไทยหัว

          1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล 24 ชม.
         2. มีระบบ CCTV รอบบริเวณโรงเรียน
          3. คัดกรองการเข้า – ออกบุคคลภายนอก
          4. จัดเขตรั้ว และช่องทางเข้า-ออก อย่ารัดกุม ใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
          5. มีแสงสว่างเพียงพอรอบบริเวณรั้ว และบริเวณ
          6. จัดระบบจราจรภายในและบริเวณลานจอดรถให้คล่องตัวและปลอดภัย
          7. มีระบบการป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัย ทุกพื้นที่
          8. โครงสร้างอาคารมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน
          9. พื้นทางเดินเรียบไม่มีหลุมบ่อ พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง ไม่ลื่น
          10. ทุกพื้นที่ไม่มีจุดหล่อแหลมก่อให้เกินอันตรายต่อนักเรียน