รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้นประถมศึกษา
  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 MICP
  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 MICP
  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 MICP
  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 MICP
  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ทั่วไป
  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 ทั่วไป
  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 ทั่วไป
  ประถมศึกษาปีที่ 2-6 (นักเรียนใหม่)