Posted: 2021-03-31

ร่วมแสดงความยินดีวันแห่งความสำเร็จนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

         โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยฝ่ายการศึกษาปฐมวัย  จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จในระดับปฐมวัยที่เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งมีความพร้อมที่จะศึกษาในโอกาสต่อไป

 

ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 30-3-64 : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/851

ภาพรวมกิจกรรมวันที่ 31-3-64 : https://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/852