แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 5 ปี ช่วงที่ 2)พ.ศ. 2561-2565

เน้น "ภาษาไทย-ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี"


ปรัชญาโรงเรียน

 • จริยธรรม : รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย เคารพกฎกติกา มีความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • ปัญญา : ให้การศึกษา สอนทั้งความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้กับผู้เรียน ไม่ใช่สอนให้ท่องจำแต่ตำรา หนังสือ สอนให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีปัญญา กล้าคิด กล้าทำ
 • สุขลักษณะ : มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
 • สปิริต : มีน้ำใจ รู้จักทำงานเป็นทีม รับฟังความเห็นผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จัก แยกแยะส่วนตนและส่วนรวม
 • สุนทรียศาสตร์ : ส่งเสริมความสามารถรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา

 • ขับเคลื่อนโดย :

  การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน
 • 1. ตั้งคำถาม
 • 2. แสวงหาสารสนเทศ
 • 3. สร้างองค์ความรู้
 • 4. สื่อสารและนำเสนอ
 • 5. ตอบแทนสังคม

อนาคตเด็กไทยหัว (Out Put)

 • 1. คนดี หมายถึง รู้หน้าที่ มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสา
 • 2. คนเก่ง หมายถึง มีปัญญา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 • 3. รู้รักสามัคคี หมายถึง มีสปิริต มีมารยาท ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง แยกแยะระหว่างส่วนตนกับส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • 4. รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง รู้ตัวตน รู้จักประเมินตน มีหลักปรัชญา สู่ความก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

      บริหารจัดการ การศึกษาอย่างมีคุณภาพ บ่มเพาะผู้เรียน ให้เพียบพร้อมด้วย จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต สุนทรียศาสตร์ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

 • 1. จัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ระดับสากล ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครอง
 • 2. ปลูกฝังการเป็นผู้นำ ผู้ตาม เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม
 • 3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนที่แท้จริง

พันธกิจ

      บ่มเพาะ ฝึกฝน จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้ผู้เรียน โดยยึดหลัก ความยุติธรรมเหมาะสมกับอายุ ระดับความสามารถ มีความปลอดภัย ผู้แพ้ต้องไม่เสียใจ ไม่ท้อแท้ ไม่ผิดหวัง และ ผู้ชนะไม่เย่อหยิ่งทะนงตนหรือเห็นแก่ตัว มีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับความกดดันและอุปสรรคปัญหา ทั้งในและนอกโรงเรียน ให้เป็นคนดีของสังคม ต้องพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญา 5 ประการ อย่างเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย

 • 1. บริหารจัดการ หลักสูตรการศึกษา พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีคุณภาพอย่าง ประหยัด พอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
 • 2. ใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ โปร่งใส สร้างโมเดล และคู่มือปฏิบัติงานของไทยหัว โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 3. ผู้เรียน มีทักษะความสามารถการใช้ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ
 • 4. ผู้เรียน ใช้หลักคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผล เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ตลอดชีวิต
 • 5. ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
 • 6. ผู้เรียน มีสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สุขศึกษา และกีฬา ตามความถนัดและสนใจ
 • 7. ผู้เรียน มีภาวะ ผู้นำ ผู้ตาม เป็นคนดี รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย เป็นคนเก่ง แยกแยะ ผิดถูก ชั่วดี อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
 • 8. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีจิตสำนึก รัก กตัญญู ต่อโรงเรียน และครูอาจารย์ นำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนระยะเวลา 15 ปี

     หมายถึง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความครอบคลุมใน ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ พร้อมด้วยการมีคุณลักษณะตามปรัชญาโรงเรียน เพื่อสร้างให้ผู้เรียน มีคุณภาพบรรลุตาม เป้าหมาย 15 ปี ของโรงเรียน ดังนี้

1. ระดับปฐมวัย (อ.1 - อ.3)
ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมี คุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุข เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของโรงเรียน ให้เป็นเด็กดี มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการใช้ภาษาไทย จีน อังกฤษ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีสุนทรียศาสตร์ ตามความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน


2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
เป็นช่วงชั้นที่จำเป็นต้องสอนพื้นฐานความรู้ ภาษาไทย จีน อังกฤษ และคณิตศาสตร์ อย่างเข้ม เพื่อให้ มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้น การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน อย่างเป็นระบบมีทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานได้อย่างเหมาะสมสอบวัดความรู้ภาษาจีนHSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 1 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 พร้อมนำหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบมีวินัย มีสุนทรียศาสตร์ ตามความถนัด สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
พัฒนาความรู้ ภาษาไทย จีน อังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีทักษะความสามารถ การฟัง พูด อ่าน เขียน ขั้นสูง สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง คิดคำนวณเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน อย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงาน และนวัตกรรมได้ สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2 พร้อมนำหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีสุนทรียศาสตร์ ตามความถนัด กล้าแสดงออก ต่อสาธารณะ มีจิตอาสา พร้อมเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ นำความรู้ ความสามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1- ม.3)ได้

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภาษาไทย จีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ และรายวิชาอื่น พัฒนา ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ สร้างผลงานและนวัตกรรม มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 พร้อมนำหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีสุนทรียศาสตร์เฉพาะ ตามความถนัดได้อย่างชำนาญ กล้าแสดงออก ต่อสาธารณะ มีจิตอาสา มีภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ วิเคราะห์แยกแยะ สามารถตัดสินใจเลือกแผนการเรียนที่ตนถนัด สนใจ เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4- ม.6) ได้
5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง เน้นเพิ่มเติมความสามารถโดยเฉพาะตามแผนการเรียน โดยครูผู้สอนที่เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน เพื่อออกแบบสร้างผลงาน และนวัตกรรม มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 สร้างผู้นำตามหลักปรัชญาโรงเรียน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย แสดงออกด้านสุนทรียศาสตร์ ตามความถนัดได้อย่างชำนาญ มีจิตอาสา วิเคราะห์แยกแยะ สามารถตัดสินใจเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาคณะวิชา ที่ตนถนัด สนใจ ได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นพลเมืองพลโลกที่สมบูรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใน 5 ปี (ปี 61-65)