อาคารสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2536 เนื่องจากโรงเรียนประศาสน์วิทยาไม่มีหลักสูตรภาษาจีน นักเรียนจึงต้องไปเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวตอนบ่าย อาคารของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวสถานที่คับแคบ(ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว) สมาคมนักเรียนเก่า ได้รับการสนับสนุนจากชมรมสมาพันธ์เชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตรวบรวมทุนก่อสร้าง จำนวนเงิน ......... บาท อาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น สถาปัตยกรรมจีนร่วมสมัย โดยสร้างหลังโรงเรียนประศาสน์วิทยาเดิม

โดยปัจจุบันเป็นอาคารเรียนแผนกประถม ชั้น 1 ใช้สำหรับเป็นห้องเรียนเตรียมปฐมวัยและห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ชั้น 2 เป็นห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง และเป็นห้องเรียนสุนทรียศาสตร์ 5 ห้อง ชั้น 3 เป็นห้องเรียน 8 ห้องและห้องพักครู 1 ห้อง ชั้น 4 เป็นห้องเรียน 8 ห้องและห้องพักครู 1 ห้อง

อาคารอ๋องเต็กเส็งอนุสรณ์

สร้างไว้เป็นอนุสรณ์ นาย อ๋อง เต้ก เส็ง(ถาวรว่องวงศ์) บุตร นาย อ๋อง ซิม ผ่าย เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)และมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต ด้วยดีตลอดมาอาคารนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2546 และเปิดใช้อาคารปี พ.ศ.2548 บริจาคโดย นายสมบัติ-นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ นายปมุข-นางธันยรัศน์ อัจฉริยฉาย นายเอี่ยม-นางอลิซาเบท ถาวรว่องวงศ์ นายสมบูรณ์-นางอุไรวรรณ คู่พงศกร นายจิรวิทย์-นางกัญญารัตน์ ปิติกุลสถิตย์และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท

ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนแผนกประถม ชั้นแรกเป็นห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษา ชื่อว่าห้องสมุดเอกวานิช เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล หนังสือหลากหลายหมวดหมู่ครอบคลุมสำหรับการค้นหาข้อมูล ชั้น 2 เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3-4 เป็นห้องเรียนของนักเรียนโปรแกรม MICP (Mini Intensive Chinese Program)

อาคารปฏิบัติการวิทย์-คณิตศาสตร์

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2550 และเปิดใช้อาคาร ปีพ.ศ. 2551 เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่...ครูสุ่นปิ่น แซ่ซิง ปูชนียบุคคลของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ท่านได้มอบหลักปรัชญา 5 ประการ เป็นแนวทางในการบ่มเพราะนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

คุณเลอเกียรติ อังศิริกุล-คุณผ่องศรี แสงสุคนธ์ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 งาน 55 ตารางวา คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 23,500,00 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องขับร้องและมินิมาร์ท มีรูปปั้นครูสุ่นปิ่น เพื่อเคารพและระลึกถึงความดีของท่าน ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมีและชีววิทยา ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-กายภาพ ชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการสังคม ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

ศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์และสนามกีฬากลางแจ้ง

สร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2549 บริจาคโดย คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ งบประมาณ จำนวน 7 ล้านบาท เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนออกกำลังกาย ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง เช่น สนามบาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล และลานกิจกรรมหน้าเสาธงสำหรับนักเรียนชั้นประถมเพื่อนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสปิริต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามหลักปรัชญา 5 ประการ

หอประชุมอติเศรษฐ์

สร้างขึ้นสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนเช่น การจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันตรุษจีน กิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ