ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้ตัวตนว่าจะไปศึกษาสาขาและมหาวิทยาลัย
3. นำนักเรียนไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เป้าหมาย

1. ทำให้ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. สร้างศูนย์การศึกษาในต่างประเทศเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักเรียนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3. ให้ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศไทยหัวกลายเป็นต้นแบบในการก่อสร้างโรงเรียนไทหนาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. 50% ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสามารถศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยที่ทำสัญญากับโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0