ห้องสมุดอติเศรษฐ์ (แผนกมัธยมศึกษา)

ห้องสมุดอติเศรษฐ์ มีเนื้อที่ 210 ตารางเมตร เป็นห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์ (E - Library) ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty) ในการบริหารและการจัดการทรัพยากรสารนิเทศภายในห้องสมุด มีการบริการที่ทันสมัย

 

บุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องสมุด

สิทธิ์การยืมวัสดุสารนิเทศของสมาชิก

เวลาให้บริการ

การปรับหนังสือค้างส่ง

 

 

บริการอ่าน


บริการปริ้นท์งาน


บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า


บริการห้องอินเตอร์เน็ต


บริการยืม-คืน