นักเรียนชั้น ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว เพื่อสร้างความรู้ด้านสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในจังหวัดภูเก็ต และเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นเหตุเป็นผลรอบรู้ศาสตร์ต่างๆ และใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

วันอังคารที่ 13 กันยายน  2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

วันพุธที่      14 กันยายน  2565  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0