ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วันพุธที่ 3 ส.ค. 2565
Study the learning resources at the Southern Meteorological Department on the west coast
向南方气象部门学习。
 
        วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา จัดให้ระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่ 4/2 และ 4/4ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก การไปแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เกี่ยวกับเรื่องเวลา ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล รอบรู้ศาสตร์ต่างๆ รู้จักสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0