ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 2565
         วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา จัดให้ระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก การไปแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เกี่ยวกับเรื่องเวลา ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผล รอบรู้ศาสตร์ต่างๆ รู้จักสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0