งานบุคคล

วัตถุประสงค์

1.สรรหาคนตรงกับงาน พัฒนาทักษะการทำงานอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการดี เหมาะสม
2.บุคลากรมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

OUTPUT (เป้าหมาย)

1. ได้ครูและบุคลากรที่ตรงกับงาน มีคุณภาพ
2. ครูมีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรู้ที่ทันสมัย
3. ครู/บุคลากร ได้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

ครูและบุคลากรของเราไทยหัว

                                        ความรู้

                                                   1.มีความรู้ ความสามารถ ที่ตรงกับงาน
                                                  2.ต้องสอนตามแนวการสอนของไทยหัว

                                       คุณลักษณะ

                                                  1.มีคุณธรรม จริยธรรม
                                                  2.ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
                                                  3.รักองค์กร
                                                  4.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

                                        หลักการทำงาน

                                                  1.ยืดหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ โปรงใส ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร

การพัฒนาครู,บุคลากรไทยหัวสู่เป้าหมาย

                                        ครูและบุคลากร

                                                  1.เราพัฒนาพร้อมกันทั้งระบบ โดย ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาฝึกอบรมให้ความรู้ร่วมกันในส่วนที่ ต้องการยกระดับพัฒนาจนชำนาญ
                                                  2.ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
                                                  3.ค้นคว้าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
                                                  4.ต้องเข้าอบรมวัฒนธรรมองค์กร
                                                  5.อบรมทักษะสื่อสารด้าน ภาษา จีน อังกฤษ ของโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อปี
                                                  6.ต้องรับการประเมินการทำงานตามตัวชี้วัด ของโรงเรียนปีละ 2 ครั้ง
                                                  7.ต้องเรียนรู้หลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

ครูผู้สอน

                                                  1.ต้องอบรมด้านการสอนตามโมเดลการสอน 5 STEPS เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์
                                                  2.ต้องอบรมด้านการทำแผ่นการสอน
                                                  3.ต้องอบรมด้านการผลิตสื่อการสอน

บุคลากร

                                                  1.ต้องอบรม SMILE OF SERVICE

ประกาศผลการการคัดเลือกครู
ไม่ได้อยู่ในช่วงการประกาศผล