แผนกเทคโนโลยี

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นายกฤษดา คงสุวรรณ

นายกฤษดา คงสุวรรณ

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีรัตนไพศาล

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีรัตนไพศาล

งานสร้างซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์

นายกฤช เกียรติถาวรวงศ์

นายกฤช เกียรติถาวรวงศ์

งานระบบเครือข่าย

นายศิริพงษ์ พุกกะเวส

นายศิริพงษ์ พุกกะเวส

งานสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม

นายอุเทน รอดประดิษฐ์

นายอุเทน รอดประดิษฐ์

งานซ่อมบำรุงรักษาและบริการ

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0