Phuketthaihua school

กำหนดการสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2559

         ด้วยโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจะดำเนินการจัดสอบวัดผลปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560


         ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองโปรดกวดขันนักเรียนในปกครองของท่านในการเตรียมตัวสอบ การมาสอบ และกลับตามเวลากำหนด นักเรียนแต่งกาย ด้วยชุดนักเรียน จึงขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้


         ตารางสอบปลายปีปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


         ตารางสอบปลายปีปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


         ตารางสอบปลายปีปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6