Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

           HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นการสอบที่ถือเป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศกลุ่มเป้าหมาย คือ การจัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลและชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครสอบมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษา และการทำงาน

สมัครสอบ
วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร วันทดลองสอบ วันที่ประกาศผลสอบ
วันเสาร์ 12 มกราคม 2019 25 ธันวาคม 2018 05 มกราคม 2019 28 มกราคม 2019
* หมายเหตุ ในรอบ 12 มกราคม 2019 ปิดรับสมัครแล้ว
วันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2019 11 กุมภาพันธ์ 2019 23 กุมภาพันธ์ 2019 11 มีนาคม 2019
* หมายเหตุ ในรอบ 24 กุมภาพันธ์ 2019 ปิดรับสมัครแล้ว
วันเสาร์ 11 พฤษภาคม 2019 29 เมษายน 2019 04 พฤษภาคม 2019 27 พฤษภาคม 2019
* หมายเหตุ วันที่ 28 มี.ค. - 1 พ.ค. 2019 ให้ส่งใบสมัครทางอีเมลเท่านั้น เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2019 13 พฤษภาคม 2019 25 พฤษภาคม 2019 10 มิถุนายน 2019
วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2019 03 มิถุนายน 2019 15 มิถุนายน 2019 01 กรกฏาคม 2019
วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2019 17 มิถุนายน 2019 22 มิถุนายน 2019 15 กรกฏาคม 2019
วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2019 01 กรกฎาคม 2019 06 กรกฎาคม 2019 29 กรกฏาคม 2019
วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2019 08 กรกฎาคม 2019 20 กรกฎาคม 2019 05 สิงหาคม 2019
วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2019 05 สิงหาคม 2019 10 สิงหาคม 2019 02 กันยายน 2019
วันอาทิตย์ 22 กันยายน 2019 09 กันยายน 2019 21 กันยายน 2019 14 ตุลาคม 2019
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2019 30 กันยายน 2019 12 ตุลาคม 2019 28 ตุลาคม 2019
วันเสาร์ 26 ตุลาคม 2019 14 ตุลาคม 2019 19 ตุลาคม 2019 11 พฤศจิกายน 2019
วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน 2019 04 พฤศจิกายน 2019 09 ตุลาคม 2019 02 ธันวาคม 2019
วันอาทิตย์ 01 ธันวาคม 2019 18 พฤศจิกายน 2019 30 ตุลาคม 2019 16 ธันวาคม 2019
ระดับ เวลาสอบ เวลาในการสอบ
HSK 1 13.30 - 14.10 (บ่าย) 40 นาที
HSK 2 09.00 - 09.55 (เช้า) 55 นาที
HSK 3 13.30 - 15.00 (บ่าย) 55 นาที
HSK 4 09.00 - 10.45 (เช้า) 105 นาที
HSK 5 13.30 - 15.35 (บ่าย) 125 นาที
HSK 6 09.00 - 11.20 (เช้า) 140 นาที
หมายเหตุ : 1. วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.
                2. ทดลองสอบ เวลา 09.00น. ทุกระดับ
การสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง

           1. รับใบสมัคร ณ ตึกอำนวยการ( แผนกมัธยม ) ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
           2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายและแนบสำเนาบัตรประชาชน
           3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
           4. ชำระเงิน ณ ห้องการเงิน (เก็บใบเสร็จการชำระเงินเพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าห้องสอบ)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

           1. ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัครและการสอบให้ครบถ้วน
           2. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ download
           3. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง ขนาดเท่ากับ A4
           4. แนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 - 2 นิ้ว ( รูปถ่ายทางการ ) ลงในใบสมัคร
           5. ชำระเงินโดย โอนผ่านทางธนาคาร

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )...
สาขา โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต ออมทรัพย์
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เลขที่บัญชี 993-214587-3

           6. จัดส่งเอกสารทุกอย่างทาง E-MAIL : aunchita.b@phuketthaihua.ac.th
           7. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

* หมายเหตุ ก่อนจัดส่งยืนยันเอกสารทาง E-MAIL ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากจำเป็นจะแก้ไข ต้องแจ้งศูนย์สอบ ก่อนวันปิดรับสมัคร ไม่เช่นนั้นทางศูนย์สอบ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและแก้ไขข้อมูลใดๆ

การประกาศผลสอบ

           หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง 1 เดือน ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการสอบได้ที่ www.chinesetest.cn ใบรับรองผลการสอบสามารถใช้กับผู้เข้าสอบที่ต้องการไปศึกษาในประเทศจีน ในฐานะนักศึกษาชาวต่างชาติ ผลการสอบจะมีผลในระยะเวลา 2 ปี (นับตั้งแต่วันสอบ)

* หมายเหตุ ทางศูนย์สอบจะเก็บเอกสารผลสอบ และข้อมูลต่างๆไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจะทำลายเอกสารและข้อมูลต่างๆ

ระดับ ค่าลงทะเบียน เวลาสอบ
HSK 1 500 บาท 13.30 – 14.10 ( บ่าย )
HSK 2 700 บาท 9.00 – 9.55 ( เช้า )
HSK 3 900 บาท 13.30 – 15.00 ( บ่าย )
HSK 4 1,200 บาท 9.00 – 10.45 ( เช้า )
HSK 5 1,600 บาท 13.30 – 15.35 ( บ่าย )
HSK 6 2,000 บาท 9.00 – 11.20 ( เช้า )
หมายเหตุ : 1. วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.
                2. ทดลองสอบ เวลา 09.00น. ทุกระดับ
HSK รูปแบบใหม่ ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6
คำศัพท์ 150 300 600 1200 2500 5000
คะแนนเต็ม 200 200 300 300 300 300
คะแนนที่ผ่าน 120 120 180 180 180 180
ระดับ 1 : คำศัพท์ 150 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถเข้าใจการใช้คำในภาษาจีนบางส่วนและประโยคแบบง่ายสามารถตอบสนองการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง และมีความสามารถเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

ระดับ 2 : คำศัพท์ 300 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีนแบบง่ายในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างตรงประเด็น

ระดับ 3 : คำศัพท์ 600 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงานและแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานได้ เมื่อเดินทางไปประเทศจีนก็สามารถจัดการกับการสื่อสารได้

ระดับ 4 : คำศัพท์ 1200 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ค่อนข้างครอบคลุม คล่องแคล่วและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ระดับ 5 : คำศัพท์ 2500 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์จีนได้ และยังสามารถบรรยายเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์มากขึ้น

ระดับ 6 : คำศัพท์ 5000 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถฟังภาษาจีนหรืออ่านข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าใจ ทักษะการพูดและการเขียนจะคล่องแคล่วมาก

ประโยชน์ของการสอบ HSK


  • เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
  • เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ของสถานศึกษา
  • เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ
  • เพื่อชิงทุนศึกษาต่อในประเทศจีน
  • เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ
  • เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
  • เพื่อใช้เป็นหลักฐานเทียบความรู้ด้านภาษาจีน

เนื้อหาการสอบ

การทดลองสอบ

หากผู้สอบไม่สะดวกที่จะมาทดลองสอบได้ตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนด สามารถทำการทดลองสอบได้ด้วยตนเองที่บ้าน ง่ายๆ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต เป็นการจำลองสอบเหมือนสอบจริง ข้อสอบจริงจากฮั่นปั้น

ทดลองสอบ คลิก