การสมัครเรียน

   การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดการสมัคร เป็น 2 ทาง ดังนี้
 • 1. สมัครด้วยตนเอง
 • 2. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

ขั้นตอนสมัครด้วยตนเอง

 • ซื้อระเบียบการรับสมัครนักเรียนที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • กรอกรายละเอียดการสมัครในใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่าย
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

 • ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัคร จากเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th/register
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ สมัครเรียนออนไลน์
 • บันทึกข้อมูลการสมัคร ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
 • พิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกใบสมัคร แล้วนำมาในวันที่ติดต่อกับทางโรงเรียน
 • ติดต่อโรงเรียนนำเอกสารส่งให้กับโรงเรียนพร้อมแนบหลักฐาน
  และชำระค่าใบสมัคร 200 บาท
  • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 1 ทางโรงเรียนติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองที่กรอกไว้ตามแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามวันเวลาที่กำหนด ทางเว็บไซต์ www.phuketthaihua.ac.th