โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

การศึกษาคือการพัฒนาคน

เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ กรอบการเรียนรู้ ICEP คือ การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองสร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อส่วนรวม ส่งต่อคนรุ่นหลัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกอย่างมีความสุข สันติ และยั่งยืน

ฝ่ายปฐมวัย

(KINDERGARTEN)

ฝ่ายประถมศึกษา

(PRIMARY)

ฝ่ายมัธยมศึกษา

(SECONDARY)

ICEP

International Chinese and English Program

Phuket Thaihua ASEAN Wittaya School is a candidate school for the International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme / Middle Years Programme and pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improving the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high-quality programmes of international education that share a powerful vision. Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the IB Career-related Certificate (IBCC). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org.

Orientation of this Inter- Programme: In accordance with the school’s five year plan, we are aiming to develop a higher standard of education and to start the transformation into an International standard school. Therefore, we started to seek for applicable International curriculums and finally introduced International Baccalaureate into Thaihua education system. After nearly a years endeavour, our school was selected as an IB candidate school preparing to get authorisation from the IBO. Meanwhile, our Headmaster successfully acquired IB PYP and MYP certificates after finishing IB professional development workshops; likewise a large selection of teachers have become accredited within the IB.

คุณลักษณะผู้เรียน

จริยธรรม (เต๋อ)

ปัญญา (จื้อ)

สุขลักษณะ (ถี่)

สปิริต (ฉวิน)

สุนทรียศาสตร์ (เหม่ย)

ข่าวสาร

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4

ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565

สอบวัดความรู้ด้านภาษาจีน HSK ระดับ 3, 4, 5, 6

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 2565

นักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำภูเก็ต

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2565

รับประกาศนียบัตรวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 2565

กิจกรรมสุนทรียศาสตร์และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม สู่ภายนอกห้องเรียน

อ่านต่อ
ข่าวทั้งหมด
รูปภาพกิจกรรม

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์

นายสมบัติ อติเศรษฐ์

ประธานมูลนิธิกุสลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต (ล้อกเซี่ยนก๊ก)

และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

สระว่ายน้ำ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ห้องสมุด

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากร ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยนักเรียนเรียนรู้ผ่านหนังสือนิทาน 3 ภาษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

สนามเด็กเล่น

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0