การศึกษาคือการพัฒนาคน

เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ กรอบการเรียนรู้ ICEP คือ การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองสร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อส่วนรวม ส่งต่อคนรุ่นหลัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกอย่างมีความสุข สันติ และยั่งยืน

ฝ่ายปฐมวัย

(KINDERGARTEN)

ฝ่ายประถมศึกษา

(PRIMARY)

ฝ่ายมัธยมศึกษา

(SECONDARY)

ICEP

International Chinese and English Program
ICEP Homepage

We are thrilled to announce that as of March 2023, our school has officially become an IB World School, authorized to offer the Middle Years Programme (MYP). This accreditation marks a significant milestone for us and signifies our commitment to providing an exceptional international education. The MYP is a rigorous three-year course that places a strong emphasis on connecting classroom learning to real-world contexts. Through inquiry-based teaching methods, our students will develop a range of valuable skills known as Approaches to Learning (ATLs), including critical thinking, research, social interaction, self-management, and effective communication. These skills are essential for our students holistic growth and will empower them to become well-rounded global citizens. By joining the distinguished International Baccalaureate (IB) community, we aim to nurture students who possess a deep understanding of the world around them and promote peaceful coexistence. Our ultimate goal is to equip our students with the necessary tools and knowledge to contribute positively to society and foster a more empathetic and harmonious global community. We are immensely proud of this achievement and look forward to the continued success and growth of our students within the IB framework. Together, we strive to create a brighter future for our students and the world.

Orientation of this Inter- Programme: In accordance with the school’s five year plan, we are aiming to develop a higher standard of education and to start the transformation into an International standard school. Therefore, we started to seek for applicable International curriculums and finally introduced International Baccalaureate into Thaihua education system. After nearly a years endeavour, our school was selected as an IB candidate school preparing to get authorisation from the IBO. Meanwhile, our Headmaster successfully acquired IB PYP and MYP certificates after finishing IB professional development workshops; likewise a large selection of teachers have become accredited within the IB.

คุณลักษณะผู้เรียน

จริยธรรม (เต๋อ)

ปัญญา (จื้อ)

สุขลักษณะ (ถี่)

สปิริต (ฉวิน)

สุนทรียศาสตร์ (เหม่ย)

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์

นายสมบัติ อติเศรษฐ์

ประธานมูลนิธิกุสลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต (ล้อกเซี่ยนก๊ก)

และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0