ฝ่ายประถมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางนิจเรศ จองบุตรดี

นางนิจเรศ จองบุตรดี

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

คุณครูสุนิสา มุขพันธ์

คุณครูสุนิสา มุขพันธ์

หัวหน้าระดับ ป.1-3

คุณครูอุษณีย์ ศราคนี

คุณครูอุษณีย์ ศราคนี

หัวหน้าระดับป.4-6

คุณครูวรัญญา โกยสกุล

คุณครูวรัญญา โกยสกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1

Teacher Izza Mae Borlagdan

Teacher Izza Mae Borlagdan

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1

คุณครูทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

คุณครูทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2

Teache Arianna Joy Mabacyao

Teache Arianna Joy Mabacyao

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2

คุณครูชนกานต์ หนูนิช

คุณครูชนกานต์ หนูนิช

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/3

Teacher Wilson Jr. Retuta

Teacher Wilson Jr. Retuta

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/3

คุณครูนลิน ตันติปรมินทร์

คุณครูนลิน ตันติปรมินทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/4

Teacher Aiza Guarino

Teacher Aiza Guarino

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/5

Teacher Maria Teresa Jamili

Teacher Maria Teresa Jamili

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/6

คุณครูณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

คุณครูณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

ครูประจำชั้นห้องป.2/1

คุณครูจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

คุณครูจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2

Teacher Neil Valdenarro Acelajado

Teacher Neil Valdenarro Acelajado

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2

คุณครูศักรินทร์ จารุสารสุทธิกุล

คุณครูศักรินทร์ จารุสารสุทธิกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/3

คุณครูณัฐชยา  ยิบมันตะสิริ

คุณครูณัฐชยา ยิบมันตะสิริ

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/4

คุณครูปุญวรรณ ราพฤทธิ์

คุณครูปุญวรรณ ราพฤทธิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/5

คุณครูเมษา เมฆซ้อน

คุณครูเมษา เมฆซ้อน

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/1

คุณครูศศิวิภา  พระสุธาพิทักษ์

คุณครูศศิวิภา พระสุธาพิทักษ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/2

คุณครูสมศรี แสงศรี

คุณครูสมศรี แสงศรี

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/3

คุณครูจิรา  ชูมาก

คุณครูจิรา ชูมาก

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/4

คุณครูมาริสา ผิวทองหลาง

คุณครูมาริสา ผิวทองหลาง

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/5

คุณครูปุณยนุช  จินดา

คุณครูปุณยนุช จินดา

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/6

คุณครูปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

คุณครูปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/7

คุณครูอุษณี วงค์พิพันธ์

คุณครูอุษณี วงค์พิพันธ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/1

Teacher chen yang

Teacher chen yang

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/1

คุณครูสุทธิดา ธนเศรษฐทวี

คุณครูสุทธิดา ธนเศรษฐทวี

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2

Teacher Daniel Sobrinos

Teacher Daniel Sobrinos

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2

Teacher qian yanpu

Teacher qian yanpu

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/3

คุณครูวรนิตย์   ชูศรี

คุณครูวรนิตย์ ชูศรี

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/4

คุณครูกรกนก ลี้เพ่ง

คุณครูกรกนก ลี้เพ่ง

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/5

คุณครูอภิชาติ เพชรนิล

คุณครูอภิชาติ เพชรนิล

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/6

คุณครูเกศินี ผิวแก้ว

คุณครูเกศินี ผิวแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/1

คุณครูอนุสรา ใยอุบล

คุณครูอนุสรา ใยอุบล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/2

คุณครูเบญจมาศ นิรมล

คุณครูเบญจมาศ นิรมล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/3

คุณครูภีรนีย์ กุลธัมม์ดีแล้ว

คุณครูภีรนีย์ กุลธัมม์ดีแล้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/4

คุณครูแพรรุลี  ถิ่นเกาะยาว

คุณครูแพรรุลี ถิ่นเกาะยาว

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/5

คุณครูศรุตา  ถนอมศักดิ์

คุณครูศรุตา ถนอมศักดิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/6

คุณครูจันทรัสม์ สุขสงวน

คุณครูจันทรัสม์ สุขสงวน

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/1

คุณครูจันทิรา งามล้น

คุณครูจันทิรา งามล้น

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/2

คุณครูศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

คุณครูศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/3

คุณครูอนุสรา หน่ายสุวรรณ

คุณครูอนุสรา หน่ายสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/4

คุณครูณฐกร  บุญรัตน์

คุณครูณฐกร บุญรัตน์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/5

คุณครูเปรมฤดี  อารี

คุณครูเปรมฤดี อารี

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

Teacher Glena Bamroongsook

Teacher Glena Bamroongsook

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

คุณครูจันทพร หงส์พงศ์พันธุ์

คุณครูจันทพร หงส์พงศ์พันธุ์

ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์

คุณครูวิลาวัณย์  ทองยอด

คุณครูวิลาวัณย์ ทองยอด

ครูผู้สอนสาระภาษาไทย

คุณครูจุฑาวดี คิดถูก

คุณครูจุฑาวดี คิดถูก

ครูผู้สอนสาระสังคม

คุณครูวิไลรัตน์ พรหมอินทร์

คุณครูวิไลรัตน์ พรหมอินทร์

ครูผู้สอนสาระภาษาไทย

คุณครูศุภมิตร โล่ห์แก้ว

คุณครูศุภมิตร โล่ห์แก้ว

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

คุณครูละอองทิพย์ รอดสุด

คุณครูละอองทิพย์ รอดสุด

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

Teacher Brodey Meredith

Teacher Brodey Meredith

ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษ

คุณครูสุรศักดิ์ ยืนนาน

คุณครูสุรศักดิ์ ยืนนาน

ครูผู้สอนสุขศึกษาพลศึกษา

คุณครูสุจิตรา ยาแดง

คุณครูสุจิตรา ยาแดง

ครูผู้สอนสุขศึกษาพลศึกษา

Teacher zhou si

Teacher zhou si

ครูผู้สอนสาระภาษาจีน

นางสาว ศุภกาญจน์ วิริยกิจวิบูลย์

นางสาว ศุภกาญจน์ วิริยกิจวิบูลย์

เลขานุการ

นางสาวรินดา โสภาพร

นางสาวรินดา โสภาพร

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0