คณะกรรมการมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก)

ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต (ล๊อกเซียนก๊ก) โดยมี รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก) ดังนี้

1. นายสมบัติ อติเศรษฐ์Mr.Sombat Atiset邢福扬
2. นายอดิศักดิ์ เลิศชูวงศาMr.Adisak Loetchoowongsa周新顺
3. นางวรีรัตน์ พฤกษกิจMrs.Vareerat Pruksakit林丽华
4. นายสัญชัย ตั้งธีระสุนันท์Mr.Sanchai Tangteerasununt陈祝平
5. นายกวี ตันสุคตานนท์Mr.Kawee Tansukatanon陈福财
6. นายอนันต์ เสมอมิตรMr.Anan Samermit林天华
7. นายไพรัช เวชวนิชสนองMr.Phairat Wetwanitsanong吴荣中
8. นางวิภาดา อร่ามเมธาพงศาMrs.Vipada Arammethapongsa陈素川
9. นายวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์Mr.Wiswin Pitikulsathit蔡天宝
10. นายธีระ สุวรรณศุภพนาMr.Theera Suwansupana許紹本
11. นายธนายุทธ ศิลปลิขิตพรMr.Thanayut Sinlapalikitporn連建基
12. นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉายMrs.Tunyarat Achariyachai王玲琦
13. น.ส.วรรณประภา สุขสมบูรณ์Miss Wanaprapha Suksombul高秀玉
14. นายพลากร ว่องผาติMr.Palakorn Wongphati黄精熊
15. น.ส.อรวรรณ เหล่าสกุลMiss Orawan Laosakul刘碧心
16. นางพิณแก้ว ปุพเพตะนันท์Mrs.Pinkaew Puppatanun陳玉琴
17.นายองอาจ อติเศรษฐ์Mr.Ongart Atiset邢益宏
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0