หลักสูตร icep

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
คุณครูพงศ์พิพัฒน์  ปิ่นจอม

คุณครูพงศ์พิพัฒน์ ปิ่นจอม

หัวหน้าสาระสังคมศึกษาฯ

คุณครูคฑาวุทธ ร่วมทอง

คุณครูคฑาวุทธ ร่วมทอง

หัวหน้าสาระคณิตศาสตร์

คุณครูสุพร  ศรีสง่า

คุณครูสุพร ศรีสง่า

หัวหน้าสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

คุณครูสุดาวดี  เขียวกุ้ง

คุณครูสุดาวดี เขียวกุ้ง

หัวหน้าสาระภาษาไทย

คุณครูศศิ มีเอียด

คุณครูศศิ มีเอียด

หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์

คุณครูหยก บุญเปกข์ตระกูล

คุณครูหยก บุญเปกข์ตระกูล

หัวหน้าสาระภาษาจีน

คุณครูปริชาติ มณีรัตน์

คุณครูปริชาติ มณีรัตน์

หัวหน้าสาระภาษาอังกฤษ

คุณครูจิตรา นิลวงศ์

คุณครูจิตรา นิลวงศ์

หัวหน้าสาระกาารงานอาชีพ

คุณครูไพศาล ประสารการ

คุณครูไพศาล ประสารการ

หัวหน้าสาระศิลปะ

คุณครูกฤษดา คงสุวรรณ

คุณครูกฤษดา คงสุวรรณ

หัวหน้าสาระเทคโนโลยี

นางสาวชนัญภัค แซ่ลิ่ม

นางสาวชนัญภัค แซ่ลิ่ม

เลขานุการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ICEP (อังกฤษ)

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0