ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)ด้วยระบบออนไลน์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

 

 

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

           HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นการสอบที่ถือเป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศกลุ่มเป้าหมาย คือ การจัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลและชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครสอบมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษา และการทำงาน

สมัครสอบ
วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร วันทดลองสอบ วันที่ประกาศผลสอบ
วันเสาร์ 11 มกราคม 2020 23 ธันวาคม 2019 04 มกราคม 2020 03 กุมภาพันธ์ 2020
วันอาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2020 27 มกราคม 2020 08 กุมภาพันธ์ 2020 04 กุมภาพันธ์ 2020
วันเสาร์ 07 มีนาคม 2020 24 กุมภาพันธ์ 2020 29 กุมภาพันธ์ 2020 23 มีนาคม 2020
วันเสาร์ 17 ตุลาคม 2020 28 กันยายน 2020 10 ตุลาคม 2020 02 พฤศจิกายน 2020
* หมายเหตุ ในรอบ 17 ตุลาคม 2020 ยกเลิกสอบ รบกวนผู้สอบติดต่อศูนย์สอบHSK ไทยหัว
วันเสาร์ 07 พฤศจิกายน 2020 26 ตุลาคม 2020 31 ตุลาคม 2020 23 พฤศจิกายน 2020
วันเสาร์ 21 พฤศจิกายน 2020 09 พฤศจิกายน 2020 14 พฤศจิกายน 2020 07 ธันวาคม 2020
วันอาทิตย์ 06 ธันวาคม 2020 23 พฤศจิกายน 2020 05 ธันวาคม 2020 21 ธันวาคม 2020
ระดับ
คำศัพท์
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ผ่าน
ค่าลงทะเบียน
เวลาสอบ
เวลาในการสอบ
HSK 1 150 คำ 200 120 500 บาท 13.30-14.10 (บ่าย) 40 นาที
HSK 2 300 คำ 200 120 700 บาท 09.00-09.55 (เช้า) 55 นาที
HSK 3 600 คำ 300 180 900 บาท 13.30-15.00 (บ่าย) 55 นาที
HSK 4 1200 คำ 300 180 1200 บาท 09.00-10.45 (เช้า) 105 นาที
HSK 5 2400 คำ 300 180 1600 บาท 13.30-15.35 (บ่าย) 125 นาที
HSK 6 5000 คำ 300 180 2000 บาท 09.00-11.20 (เช้า) 140 นาที
หมายเหตุ : 1. วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.
                2. ทดลองสอบ เวลา 09.00น. ทุกระดับ
การสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง

           1. รับใบสมัคร ณ ตึกอำนวยการ( แผนกมัธยม ) ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
           2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายและแนบสำเนาบัตรประชาชน
           3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
           4. ชำระเงิน ณ ห้องการเงิน (เก็บใบเสร็จการชำระเงินเพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าห้องสอบ)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

           1. ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการสมัครและการสอบให้ครบถ้วน
           2. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ download
           3. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง ขนาดเท่ากับ A4
           4. แนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ( รูปถ่ายทางการ ) ลงในใบสมัคร
           5. ชำระเงินโดย โอนผ่านทางธนาคาร

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )...
สาขา โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต ออมทรัพย์
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เลขที่บัญชี 993-214587-3

           6. จัดส่งเอกสารทุกอย่างทาง E-MAIL : aunchita.b@phuketthaihua.ac.th
           7. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

* หมายเหตุ ก่อนจัดส่งยืนยันเอกสารทาง E-MAIL ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากจำเป็นจะแก้ไข ต้องแจ้งศูนย์สอบ ก่อนวันปิดรับสมัคร ไม่เช่นนั้นทางศูนย์สอบ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและแก้ไขข้อมูลใดๆ

ระดับ
คำศัพท์
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ผ่าน
ค่าลงทะเบียน
เวลาสอบ
HSK 1 150 คำ 200 120 500 บาท 13.30-14.10 (บ่าย)
HSK 2 300 คำ 200 120 700 บาท 09.00-09.55 (เช้า)
HSK 3 600 คำ 300 180 900 บาท 13.30-15.00 (บ่าย)
HSK 4 1200 คำ 300 180 1200 บาท 09.00-10.45 (เช้า)
HSK 5 2400 คำ 300 180 1600 บาท 13.30-15.35 (บ่าย)
HSK 6 5000 คำ 300 180 2000 บาท 09.00-11.20 (เช้า)
หมายเหตุ : 1. วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.
                2. ทดลองสอบ เวลา 09.00น. ทุกระดับ
วิธีตรวจผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

กำหนดการประกาศผลสอบ

           - หลังจากการสอบเสร็จสิ้นอย่างน้อย 20 วัน หรือตามที่ตารางระบุวันประกาศผลสอบ ผู้สอบสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจผลคะแนนได้ที่ http://www.chinesetest.cn/goquery.do?styleOpt=1&style=current
           - สามารถรับผลสอบตัวจริงประมาณ 2 เดือน นับหลังจากวันสอบ

วิธีการตรวจผลสอบออนไลน์

           - กรอกรายละเอียด
           1. เลขประจำตัวผู้สอบ 2. ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิพม์ใหญ่) 3. code (ที่ได้จากการสุ่มของระบบ)


กำหนดการรับผลสอบตัวจริง

           - กรณีประสงค์ให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์(แบบ EMS) ทาง สถาบันฯ จะจัดส่งผลสอบให้โดยเร็วที่สุด
           - กรณีมารับผลสอบด้วยตนเอง จะต้องมาที่สถาบันฯ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากมีผู้มารับแทนต้องแสดง หลักฐานเอกสารของผู้สมัครแก่เจ้าหน้าที่เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารวันเข้าห้องสอบ เป็นต้น

หมายเหตุ

           - ใบรับรองผลการสอบสามารถใช้กับผู้ที่ต้องการขอทุนไปศึกษาต่อในประเทศจีน ในฐานะนักศึกษาชาวต่างชาติ ผลการสอบจะมีผลในระยะเวลา 2 ปี (นับตั้งแต่วันสอบ) เท่านั้น
           - สถาบันฯ จะเก็บผลสอบไว้ให้เพียง 2 ปี หลังจากสอบเท่านั้น หลังจากนั้นจะทำลายเอกสารและข้อมูลต่างๆ หากผลสอบตัวจริงสูญหาย ผู้สมัครต้องติดต่อไปยัง Chinese Testing International Co.,Ltd. (http://www.chinesetest.cn/linkusm.do) ด้วยตนเอง เนื่องจากสถาบันฯ ไม่ได้มีอำนาจในการออกผลสอบ

HSK รูปแบบใหม่ ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6
คำศัพท์ 150 300 600 1200 2500 5000
คะแนนเต็ม 200 200 300 300 300 300
คะแนนที่ผ่าน 120 120 180 180 180 180
ระดับ 1 : คำศัพท์ 150 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถเข้าใจการใช้คำในภาษาจีนบางส่วนและประโยคแบบง่ายสามารถตอบสนองการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง และมีความสามารถเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

ระดับ 2 : คำศัพท์ 300 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีนแบบง่ายในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างตรงประเด็น

ระดับ 3 : คำศัพท์ 600 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงานและแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานได้ เมื่อเดินทางไปประเทศจีนก็สามารถจัดการกับการสื่อสารได้

ระดับ 4 : คำศัพท์ 1200 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ค่อนข้างครอบคลุม คล่องแคล่วและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ระดับ 5 : คำศัพท์ 2500 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์จีนได้ และยังสามารถบรรยายเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์มากขึ้น

ระดับ 6 : คำศัพท์ 5000 คำ

ผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถฟังภาษาจีนหรืออ่านข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าใจ ทักษะการพูดและการเขียนจะคล่องแคล่วมาก

ประโยชน์ของการสอบ HSK


  • เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
  • เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ของสถานศึกษา
  • เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ
  • เพื่อชิงทุนศึกษาต่อในประเทศจีน
  • เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ
  • เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
  • เพื่อใช้เป็นหลักฐานเทียบความรู้ด้านภาษาจีน

เนื้อหาการสอบ

การทดลองสอบ

หากผู้สอบไม่สะดวกที่จะมาทดลองสอบได้ตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนด สามารถทำการทดลองสอบได้ด้วยตนเองที่บ้าน ง่ายๆ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต เป็นการจำลองสอบเหมือนสอบจริง ข้อสอบจริงจากฮั่นปั้น

ทดลองสอบ คลิก