แผนกส่งเสริมคุณภาพนักเรียน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสาวกาญจน์ปวีร์ อุไรพันธุ์

นางสาวกาญจน์ปวีร์ อุไรพันธุ์

หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

นางสาววาสนา  ทรัพย์สุนทรกุล

นางสาววาสนา ทรัพย์สุนทรกุล

งานสถิติทะเบียนนักเรียน

นางสาวนิชา  ในไพศาล

นางสาวนิชา ในไพศาล

งานวัดและประเมินผล

นางสาวภัทรวรรณ  ทินประภา

นางสาวภัทรวรรณ ทินประภา

เอกสารงานพิมพ์

นายเฉลิมพล  คุ้มบ้าน

นายเฉลิมพล คุ้มบ้าน

เอกสารงานพิมพ์

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0