• งานทะเบียนและสถิตินักเรียน
  • บัตรนักเรียน
  • การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
  • การขอย้ายสถานศึกษา/ลาออก
  • การขอเปลี่ยนข้อมูลประวัตินักเรียน
  • งานวัดผลและประเมินผล
  • การสอบแก้ผลการเรียน
  • การเข้าห้องสอบ
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การทำบัตรนักเรียน

1. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

2. เลื่อนกระจก ทำความเคารพคุณครูและกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”

3. นักเรียนแจ้งขอทำบัตรนักเรียน (แจ้งบัตรชำรุด หรือหาย)

4. รับแบบฟอร์มการขอทำบัตรนักเรียน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

5. นำแบบฟอร์มการขอทำบัตรนักเรียนไปแผนกบัญชีชำระเงิน (กรณีบัตรนักเรียนสูญหาย 200 บาท และกรณีบัตรนักเรียนชำรุด 150 บาท)

6. นักเรียนนำใบเสร็จค่าทำบัตรนักเรียน พร้อมแบบยื่นให้กับคุณครูห้องแผนกส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

7. นักเรียนนั่งรอรับบัตร (ประมาณ 5 นาที)

8. นักเรียนรับบัตรจากคุณครู กล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

การใช้บัตรนักเรียน

1. นักเรียนต้องพกพาบัตรนักเรียนตลอดเวลาในโรงเรียน

2. บัตรนี้ใช้เป็นบัตรนักเรียน บัตรห้องสมุด ใช้ซื้อสินค้าและอาหารในโรงเรียน

3. แสดงบัตรทุกครั้งที่ใช้บริการต่างๆ ในโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0