ฝ่ายมัธยมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา(MYP)

คุณครูสุชาฎา ศรีน้ำทอง

คุณครูสุชาฎา ศรีน้ำทอง

ครูผู้สอน/หัวหน้าระดับ ม.1-3

คุณครูจุไรพร ผดุง

คุณครูจุไรพร ผดุง

ครูผู้สอน/หัวหน้าระดับ ม.4-6

คุณครูสิฬิณัฎฐา ชวนกำเนิดการ

คุณครูสิฬิณัฎฐา ชวนกำเนิดการ

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/1

Teacher Anna Osipkova

Teacher Anna Osipkova

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/1

คุณครูสิทธิโชติ แก้วชะโน

คุณครูสิทธิโชติ แก้วชะโน

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/2

Teacher Melch Mamza

Teacher Melch Mamza

ครูประจำชั้นห้อง ม.1/2

คุณครูปรียาภรณ์ เสวกพันธุ์

คุณครูปรียาภรณ์ เสวกพันธุ์

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/1

Teacher Alexander Lampton

Teacher Alexander Lampton

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/1

คุณครูวรากร พานิช

คุณครูวรากร พานิช

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/2

TeacherSharmaine Mae Bulusan

TeacherSharmaine Mae Bulusan

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/2

TeacherJonathan malek ferhari

TeacherJonathan malek ferhari

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/3

คุณครูวรพรรณ เอียดแก้ว

คุณครูวรพรรณ เอียดแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/4

Teacher Niel Christopher Naranjo I

Teacher Niel Christopher Naranjo I

ครูประจำชั้นห้อง ม.2/4

คุณครูเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์

คุณครูเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์

ครูประจำชั้นห้อง ม.3/1

คุณครูวรรณนิสา บุญช้าง

คุณครูวรรณนิสา บุญช้าง

ครูประจำชั้นห้อง ม.3/2

คุณครูกุศล คำแก้ว

คุณครูกุศล คำแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.3/3

คุณครูสุวนันท์ วรรณะ

คุณครูสุวนันท์ วรรณะ

ครูประจำชั้นห้อง ม.4/1

คุณครูวราพรรณ์ สรรเพ็ชร

คุณครูวราพรรณ์ สรรเพ็ชร

ครูประจำชั้นห้อง ม.4/2

คุณครูอภิรดี  เกื้อบุญแก้ว

คุณครูอภิรดี เกื้อบุญแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.4/3

คุณครูชนิกาย ทองใบ

คุณครูชนิกาย ทองใบ

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/1

คุณครูกิ่งแก้ว ชัยเสนา

คุณครูกิ่งแก้ว ชัยเสนา

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/2

คุณครูสุธิมา เมืองแก้ว

คุณครูสุธิมา เมืองแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/3

คุณครูชุตินันต์ จำปาศิลป์

คุณครูชุตินันต์ จำปาศิลป์

ครูประจำชั้นห้อง ม.5/4

คุณครูกรานอนงค์ มณีโชติ

คุณครูกรานอนงค์ มณีโชติ

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/1

คุณครูวันวิสา ยิ่งประสิทธิ์

คุณครูวันวิสา ยิ่งประสิทธิ์

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/2

คุณครูกิตติศักดิ์ ชิตชลธาร

คุณครูกิตติศักดิ์ ชิตชลธาร

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/3

คุณครูฟารีดา ศรัทธากาล

คุณครูฟารีดา ศรัทธากาล

ครูประจำชั้นห้อง ม.6/4

คุณครูฐิตินาถ จีนกิ๊ด

คุณครูฐิตินาถ จีนกิ๊ด

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

คุณครูสุพิศ สักจันทร์

คุณครูสุพิศ สักจันทร์

ครูผู้สอนสาระศิลปะ

คุณครูผุดผ่อง  คำทอง

คุณครูผุดผ่อง คำทอง

ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาพลศึกษา

Teacher LI YIN

Teacher LI YIN

ครูผู้สอนสาระภาษาจีน

Teacher Su Limei

Teacher Su Limei

ครูผู้สอนสาระภาษาจีน

คุณครูธนาธร ศุภรานนท์

คุณครูธนาธร ศุภรานนท์

ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษ

คุณครูชะอ้อน คัดวงษ์

คุณครูชะอ้อน คัดวงษ์

ครูผู้สอนสาระการงานอาชีพ

คุณครูเกื้อกูล กองแก้ว

คุณครูเกื้อกูล กองแก้ว

ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาพลศึกษา

นางสาวศรีสกุล ใหม่ศรี

นางสาวศรีสกุล ใหม่ศรี

บรรณารักษ์

นายชาลี สมขวัญ

นายชาลี สมขวัญ

เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ

นางสาวพัชราภรณ์ ยี่สิ้น

นางสาวพัชราภรณ์ ยี่สิ้น

เลขานุการ

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0