ปฐมวัย

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสุนันทา สง่ากอง

นางสุนันทา สง่ากอง

หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย(PYP)

คุณครูชุติมา นิลบุตร

คุณครูชุติมา นิลบุตร

หัวหน้าระดับอนุบาล 1-3

คุณครูขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์

คุณครูขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 1

คุณครูปาลิตา ชูแสง

คุณครูปาลิตา ชูแสง

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 1

คุณครูสมใจ โภคบุตร

คุณครูสมใจ โภคบุตร

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 1

TeacherRutchie Sinoy Ybarley

TeacherRutchie Sinoy Ybarley

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 1

คุณครูขนิษฐา สองเมือง

คุณครูขนิษฐา สองเมือง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2

TeacherGeralyn Baes Aranas

TeacherGeralyn Baes Aranas

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 2

คุณครูเบญจวรรณ ทองรอด

คุณครูเบญจวรรณ ทองรอด

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 3

TeacherLilling Zu

TeacherLilling Zu

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 3

คุณครูณัฐวรา ระงับพาล

คุณครูณัฐวรา ระงับพาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 1

Teacher Chen Qinwen

Teacher Chen Qinwen

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 1

คุณครูศศิธร ถนัดอนุศาสน์

คุณครูศศิธร ถนัดอนุศาสน์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 2

Teacher Biyu Zhang

Teacher Biyu Zhang

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 2

คุณครูศศิประภา อ่อนนุ่ม

คุณครูศศิประภา อ่อนนุ่ม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 3

Teacher Julie Ann Llavore Aranas

Teacher Julie Ann Llavore Aranas

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 3

คุณครูสุพางค์ มือแข็ง

คุณครูสุพางค์ มือแข็ง

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 4

Teacher Lisa Jean Rivera Ostos

Teacher Lisa Jean Rivera Ostos

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4

คุณครูศุภนิตย์ ตันสกุล

คุณครูศุภนิตย์ ตันสกุล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 1

คุณครูปิยนัยน์ มณีโชติ

คุณครูปิยนัยน์ มณีโชติ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 2

คุณครูภิรมย์ญา ช่วยชุม

คุณครูภิรมย์ญา ช่วยชุม

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 3

คุณครูจิณณารี มัดลงจิ

คุณครูจิณณารี มัดลงจิ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 4

คุณครูศุธานันต์ คำโสภา

คุณครูศุธานันต์ คำโสภา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 5

คุณครูอรุณี ละอองวัลย์

คุณครูอรุณี ละอองวัลย์

ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ 1

คุณครูกฤตพร ฤทธิจอม

คุณครูกฤตพร ฤทธิจอม

ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ 2

คุณครูสาวธีชฎาภร  รินคำ

คุณครูสาวธีชฎาภร รินคำ

ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ 3

คุณครูสาวธิติมา นิลช่วย

คุณครูสาวธิติมา นิลช่วย

ครูผู้สอน

คุณครูสาวรุสดา  เปาะจิ

คุณครูสาวรุสดา เปาะจิ

ครูผู้สอน

คุณครูนิษฐ์ณิษา เจียรกุลโชค

คุณครูนิษฐ์ณิษา เจียรกุลโชค

ครูผู้สอน

คุณครูสาวธิดารัฐ  บุตรเผียน

คุณครูสาวธิดารัฐ บุตรเผียน

ครูผู้สอน

คุณครูสาวฐิตินาถ  ศรีรักษา

คุณครูสาวฐิตินาถ ศรีรักษา

ครูผู้สอน

คุณครูณัฐวุฒิ ช่วยมิ่ง

คุณครูณัฐวุฒิ ช่วยมิ่ง

ครูผู้สอนว่ายน้ำ

นางสาวกานต์พิชชา วิเชียรบุตร

นางสาวกานต์พิชชา วิเชียรบุตร

เลขานุการ

นางสาวบุญรอด หาญรบ

นางสาวบุญรอด หาญรบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0