ปฐมวัย

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสุนันทา สง่ากอง

นางสุนันทา สง่ากอง

หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย(PYP)

คุณครูชุติมา นิลบุตร

คุณครูชุติมา นิลบุตร

หัวหน้าระดับอนุบาล 1-3

คุณครูปาลิตา ชูแสง

คุณครูปาลิตา ชูแสง

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 1

คุณครูขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์

คุณครูขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 1

คุณครูสาวธิติมา นิลช่วย

คุณครูสาวธิติมา นิลช่วย

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้องที่ 1

คุณครูนิษฐ์ณิษา เจียรกุลโชค

คุณครูนิษฐ์ณิษา เจียรกุลโชค

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 1

TeacherRutchie Sinoy Ybarley

TeacherRutchie Sinoy Ybarley

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 1

คุณครูขนิษฐา สองเมือง

คุณครูขนิษฐา สองเมือง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้อง 2

Teacher Lilling Zu

Teacher Lilling Zu

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 2

คุณครูสมใจ โภคบุตร

คุณครูสมใจ โภคบุตร

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 3

คุณครูณัฐวรา ระงับพาล

คุณครูณัฐวรา ระงับพาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ห้องที่ 3

คุณครูเบญจวรรณ ทองรอด

คุณครูเบญจวรรณ ทองรอด

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 1

Mrs.cheng	Shuning

Mrs.cheng Shuning

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 1

Teacher Lisa Jean Rivera Ostos

Teacher Lisa Jean Rivera Ostos

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้อง 2

คุณครูสาวธิดารัฐ  บุตรเผียน

คุณครูสาวธิดารัฐ บุตรเผียน

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 2

คุณครูศศิประภา อ่อนนุ่ม

คุณครูศศิประภา อ่อนนุ่ม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 3

Teacher Julie Ann Llavore Aranas

Teacher Julie Ann Llavore Aranas

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 3

คุณครูสุพางค์ มือแข็ง

คุณครูสุพางค์ มือแข็ง

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 4

Miss Jinlin duan

Miss Jinlin duan

ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ห้องที่ 4

คุณครูศุธานันต์ คำโสภา

คุณครูศุธานันต์ คำโสภา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 1

คุณครูจิณณารี มัดลงจิ

คุณครูจิณณารี มัดลงจิ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 2

คุณครูศศิธร ถนัดอนุศาสน์

คุณครูศศิธร ถนัดอนุศาสน์

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 3

คุณครูศุภนิตย์ ตันสกุล

คุณครูศุภนิตย์ ตันสกุล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ห้องที่ 4

คุณครูอรุณี ละอองวัลย์

คุณครูอรุณี ละอองวัลย์

ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ 1

คุณครูกฤตพร ฤทธิจอม

คุณครูกฤตพร ฤทธิจอม

ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ 2

คุณครูสาวธีชฎาภร  รินคำ

คุณครูสาวธีชฎาภร รินคำ

ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ 3

คุณครูณัฐวุฒิ ช่วยมิ่ง

คุณครูณัฐวุฒิ ช่วยมิ่ง

ครูผู้สอนว่ายน้ำ

นางสาวบุญรอด หาญรบ

นางสาวบุญรอด หาญรบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0