ทีมบริหาร

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นายสุนันท์ มะลิชู

นายสุนันท์ มะลิชู

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิรินาถ เกื้อเส้ง

นางศิรินาถ เกื้อเส้ง

รองผู้อำนวยการ

นางชญาภา หมอเล็ก

นางชญาภา หมอเล็ก

รองผู้อำนวยการ

นางสาวกิรณา บุญโกยสิน

นางสาวกิรณา บุญโกยสิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการICEPแผนกภาษาอังกฤษ

Mr. Sen Zhang

Mr. Sen Zhang

ผู้ช่วยผู้อำนวยการICEPแผนกภาษาจีน

นางสุนันทา สง่ากอง

นางสุนันทา สง่ากอง

หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย(PYP)

นางนิจเรศ จองบุตรดี

นางนิจเรศ จองบุตรดี

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

นางสุรีย์รัตน์ ชนะภักดี

หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา(MYP)

นางสาวกาญจน์ปวีร์ อุไรพันธุ์

นางสาวกาญจน์ปวีร์ อุไรพันธุ์

หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

นายญาณเสษฐ์ อติโสภณพงศ์

นายญาณเสษฐ์ อติโสภณพงศ์

หัวหน้าแผนกคุณลักษณะนักเรียน

นายกฤษดา คงสุวรรณ

นายกฤษดา คงสุวรรณ

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

นายวีรยุทธ ยอดแก้ว

นายวีรยุทธ ยอดแก้ว

หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล

นางศรุดา อ๋างสกุล

นางศรุดา อ๋างสกุล

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0