แผนกบัญชีและการเงิน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางศุรดา  อ๋างสกุล

นางศุรดา อ๋างสกุล

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

น.ส.มธุรส วงษ์มณี

น.ส.มธุรส วงษ์มณี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายนิทัศน์ ไชยตัน

นายนิทัศน์ ไชยตัน

เจ้าหน้าที่สโตร์

นายภาสกร ชินภูติวงศ์

นายภาสกร ชินภูติวงศ์

เจ้าหน้้าที่จัดซื้อ

นางสาวรัตนากร แซ่ถ่อง

นางสาวรัตนากร แซ่ถ่อง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวหทัยภัทร ไตรบุญ

นางสาวหทัยภัทร ไตรบุญ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาววรันธรณ์  ทองขาว

นางสาววรันธรณ์ ทองขาว

งานการเงิน

นางสาวสุวิมล เยาวกูล

นางสาวสุวิมล เยาวกูล

งานร้านค้าโรงเรียน

น.ส.ผกามาศ ยุคุณธร

น.ส.ผกามาศ ยุคุณธร

งานร้านค้าโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา  สายเพชร

นางสาวขนิษฐา สายเพชร

เจ้าหน้าที่การเงิน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0