หอพักนักเรียน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ระเบียบวินัยดี หอพักมีมาตรฐาน

สันทนาการครบครัน ดูแลกันแบบครอบครัว

หอพัก “ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา “ ได้มาตรฐาน เป็นหอพักนักเรียนชายและหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 6 ที่อยู่จังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด สถานที่พักประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้นแบ่งออกเป็นหอพักชาย 56 ห้อง หอพักหญิง 56 ห้อง ภายในหอพักสามารถรองรับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 448 คน การเข้าพัก พักได้ห้องละ 4 คน นักเรียนหอพัก จะได้รับโอกาส ในการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ สุนทรียศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อิน ภายใต้การดูแลของทางโรงเรียนที่ให้ความอบอุ่นใกล้ชิดนักเรียนทุกคนดั่งญาติมิตรเป็นอย่างดี เมื่อเติบโต ต่อไปในภายภาคหน้าก็สามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการรับนักเรียนหอพัก

1. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยต่อตนเองและ เคารพสิทธิ ของผู้อื่น

2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบด้านการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน

3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนหอพัก

1. รับนักเรียนชาย – หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด

3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ

4. นักเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนทุกประการ

การบริการหอพัก

1. บรรยากาศ ร่มรื่น เงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว สะอาด และ ปลอดภัย

2. หอพักแบบครบวงจร มีเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทันสมัย มีห้องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นและห้องน้ำในตัว

3. ระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกด้วยประตูคีย์การ์ดและกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

4. เสริมสร้างความรู้ด้านทักษะชีวิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์

5. ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ระเบียบการรับสมัคร

1. รับนักเรียนชาย /หญิง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด

3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ

4. นักเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนทุกประการ

5. นักเรียนที่เข้ามาอยู่ในหอพักไม่ครบ 1 ภาคเรียน ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าประกันของเสียหาย

6. ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมาส่งเข้าหอพักก่อนวันเปิดเรียน 1 วัน พร้อมชำระค่าหอพัก ค่าเล่าเรียน และเงินฝาก ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน จำนวน 3,000 บาท

การเข้าอยู่หอพัก

1. ติดต่อเข้าอยู่หอพักที่อาคารแผนกมัธยม ณ อาคารB 1 ชั้น 1

2. เขียนใบสมัคร / หนังสือสัญญา

3. ชำระเงินค่าหอพักที่แผนกบัญชีและการเงิน

4. นำใบเสร็จแสดงการชำระเงิน ยื่นที่สำนักงานหอพักนักเรียน

5. เจ้าหน้าที่หอพักนำนักเรียนเข้าห้องพัก

6. เจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบของหอพัก

การกลับบ้านและออกนอกบริเวณโรงเรียน

1. กลับบ้านสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน

2. รับกลับเวลา 16.00 น. - 17.30 น.

3. กลับบ้านหรืออกนอกบริเวณโรงเรียนนอกเหนือจากวัน ที่โรงเรียนกำหนดให้กลับบ้าน ต้องมี ผู้ปกครองมารับแต่ถ้าไม่สามารถมารับได้ให้ผู้ปกครองที่เซ็นรับมอบอำนาจมารับนักเรียนกลับบ้านได้

4. แจ้งเจ้าหน้าที่แผนกหอพักทราบและผู้ปกครองเซ็นหลักฐานการมารับนักเรียน

5. ส่งนักเรียนกลับหอพักที่แผนกหอพักวันอาทิตย์ก่อนเวลา 17.00 น.

6. กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยอย่างรุนแรงทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบ

แผนผังหอพักนักเรียน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0