นโยบายโรงเรียน

ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วิสัยทัศน์

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ กรอบการเรียนรู้ ICEP คือ การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองสร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อส่วนรวม ส่งต่อคนรุ่นหลัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกอย่างมีความสุข สันติ และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

หลักสูตร และกรอบการเรียนรู้ ICEP ที่สำคัญ คือมากกว่าการเรียนตามหลักสูตร และเพียงเพื่อได้รับเกียรติบัตร แต่เป้าหมายของเรา คือ การบ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดปัญญา คิดวิเคราะห์เป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เข้าถึงหลักปรัชญา 5 ประการ คือ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรียศาสตร์ สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศได้ทั่วโลก

เป้าหมาย

1. บริหารจัดการ หลักสูตรการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม อย่างประหยัดคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโรงเรียน

2. ใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ โปร่งใส่ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั่วโลก

3. สร้างบรรยากาศ จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้

4. ผู้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติตามกรอบการเรียนรู้ IB คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรมและสุขลักษณะ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต

5. ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภาษาและวัฒนธรรม ไทย จีน อังกฤษ เทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความเป็นสากลในสังคมโลก

6. ผู้เรียนมีสุนทรียศาสตร์ ด้านศิลปะ การแสดง ดนตรี กีฬา อย่างสร้างสรรค์ สร้างผลงานและนำเสนอต่อชุมชนสังคมอย่างมีความสุข

7. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดพร้อมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้ทั่วโลก

8. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีจิตสำนึก รัก กตัญญู ต่อโรงเรียน และครูอาจารย์ นำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาโรงเรียน

หลักปรัชญา 5 ประการ

ด้านจริยธรรม

มุ่งเน้นให้นักเรียน ได้รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านคุณลักษณะนักเรียน ให้นักเรียนปรับตัวตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อบ่มเพาะ และสร้างเมล็ดพันธุ์ ที่แข็งแรงเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ด้านปัญญา

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษา ทั้งภายใน และนอกห้องเรียน ทุกพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านสุขลักษณะ

ให้นักเรียนใส่ใจดูแลสุขภาพกาย และใจ มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการดูแลตนเอง สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

ด้านสปิริต

การทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ด้านสุนทรียศาสตร์

กิจกรรมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี ขับร้อง การแสดงและกีฬา เพื่อทำให้นักเรียน เรียนรู้ทำกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ ที่ตนเองสนใจ และ สามารถต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมก้าวสู่สากล

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0