แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 5 ปี ช่วงที่ 2)

พ.ศ.2561 – 2565 (2018 - 2022)

เน้น “ภาษาไทย – ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี”

ปรัชญาโรงเรียน

จริยธรรม : รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย เคารพกฎกติกา มีความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ปัญญา : ให้การศึกษา สอนทั้งความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้กับผู้เรียน ไม่ใช่สอนให้ท่องจำแต่ตำรา หนังสือ สอนให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีปัญญา กล้าคิด กล้าทำ

สุขลักษณะ : มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

สปิริต : มีน้ำใจ รู้จักทำงานเป็นทีม รับฟังความเห็นผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จัก แยกแยะส่วนตนและส่วนรวม

สุนทรียศาสตร์ : ส่งเสริมความสามารถรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา

ขับเคลื่อนโดย

:การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน

1) ตั้งคำถาม

2) แสวงหาสารสนเทศ

3) สร้างองค์ความรู้

4) สื่อสารและนำเสนอ

5) ตอบแทนสังคม

คุณลักษณะผู้สอน และผู้เรียน

คนดี

หมายถึง รู้หน้าที่ มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสา

คนเก่ง

หมายถึง มีปัญญา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

มีสปริต

การทำงานเป็นทีม แยกแยะส่วนตนส่วนรวม มีมารยาท ยอมรับความ คิดเห็นที่แตกต่าง

วิสัยทัศน์

การศึกษาคือการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ กรอบการเรียนรู้ ICEP คือ การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองสร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อส่วนรวม ส่งต่อคนรุ่นหลัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกอย่างมีความสุข สันติ และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

หลักสูตร และกรอบการเรียนรู้ ICEP ที่สำคัญ คือมากกว่าการเรียนตามหลักสูตร และเพียงเพื่อได้รับเกียรติบัตร แต่เป้าหมายของเรา คือ การบ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดปัญญา คิดวิเคราะห์เป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เข้าถึงหลักปรัชญา 5 ประการ คือ จริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรียศาสตร์ สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศได้ทั่วโลก

พันธกิจ

บ่มเพาะ ฝึกฝน จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้ผู้เรียน โดยยึดหลัก ความยุติธรรมเหมาะสมกับอายุ ระดับความสามารถ มีความปลอดภัย ผู้แพ้ต้องไม่เสียใจ ไม่ท้อแท้ ไม่ผิดหวัง และ ผู้ชนะไม่เย่อหยิ่งทะนงตนหรือเห็นแก่ตัว มีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับความกดดันและอุปสรรคปัญหา ทั้งในและนอกโรงเรียน ให้เป็นคนดีของสังคม ต้องพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญา 5 ประการ อย่างเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย

1. บริหารจัดการ หลักสูตรการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม อย่างประหยัดคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโรงเรียน

2. ใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ โปร่งใส่ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั่วโลก

3. สร้างบรรยากาศ จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้

4. ผู้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติตามกรอบการเรียนรู้ IB คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรมและสุขลักษณะ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และมีสปิริต

5. ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภาษาและวัฒนธรรม ไทย จีน อังกฤษ เทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความเป็นสากลในสังคมโลก

6. ผู้เรียนมีสุนทรียศาสตร์ ด้านศิลปะ การแสดง ดนตรี กีฬา อย่างสร้างสรรค์ สร้างผลงานและนำเสนอต่อชุมชนสังคมอย่างมีความสุข

7. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดพร้อมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้ทั่วโลก

8. ศศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีจิตสำนึก รัก กตัญญู ต่อโรงเรียน และครูอาจารย์ นำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0