นักเรียนระดับชั้น อ.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ บ้านแขนน

วันอังคารที่ 13 ก.ย. 2565
วันที่ 13 กันยายน 2565 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย นำนักเรียนระดับชั้น อ. 2 /1 และ อ.2/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บ้านแขนน ตามหน่วยการเรียนรู้
“ภูเก็ตบ้านเรา” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและการละเล่นของจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 13 กันยายน 2565 ระดับชั้น อ.2/1  และ อ.2/2
วันที่ 14 กันยายน 2565 ระดับชั้น อ.2/3 และ อ.2/4
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0