นักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำภูเก็ต เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการดำรงชีวิตของระบบนิเวศน์ทางทะเล รวมถึงการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พืชพรรณและสัตว์น้ำ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นเหตุเป็นผลรอบรู้ศาสตร์ต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นักเรียนชั้น ม.2/1  และ ม.2/3

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นักเรียนชั้น ม.2/2  และ ม.2/4

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0