สอนเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 2566

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนเสริมผู้เชี่ยวชาญตามจุดเน้น 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) เพื่อพัฒนาทักษะตามจุดเน้น มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นเหตุเป็นผล และเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 -3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0