การสอบ National Test (NT)

วันพุธที่ 15 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาให้การต้อนรับ ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน และนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้จัดสอบ และการสอบ National Test (NT)

ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/galleries/208

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0