ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน สู่รั้ว ม่วง - ขาว กิจกรรมวิถีไทยหัว 2566

วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2566
ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน สู่ รั้ว ม่วง-ขาว กิจกรรมวิถีไทยหัว 2566
โรงเรียนฯต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ดูแลบุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี้ โรงเรียนฯได้พัฒนา ยกระดับการศึกษา ร่วมกำหนดออกแบบ วางแผนการปฏิบัติการโดยยึดหลักทำตามที่เขียน เขียนตามที่ทำ มุ่งพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามนโยบาย ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ช่วงที่ 3 (2566 - 2570)
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามหลักสูตร ICEP สู่มาตรฐานระดับสากล
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างผลงาน นำเสนอผลงาน และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต
3) เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการตามกรอบมาตรฐาน IB สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศได้ทั่วโลก
สุดท้าย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คือ “ความเป็นสากลทั้งทางด้านความคิดและการดำเนินชีวิต”
ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/galleries/217
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0